Huisregels

 

Huisregels

In het gebouw van Dans Domein Drenth en de door haar gehuurde zaalruimten staan de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop.

Bij betreding van Dans Domein Drenth gaat u akkoord met de volgende huisregels:

Het is niet toegestaan de orde te verstoren.

Het maken van filmopnames, foto’s en geluidsopnamen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan etenswaren en drank, mee naar binnen te nemen.

Zorg dat je met schone (dans)schoenen de dansvloer betreedt (geen buitenschoenen tijdens het dansen)

In Dans Domein Drenth is roken verboden en zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod van kracht. Dans Domein Drenth verhaalt een eventuele boete op de overtreder.

Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden..

Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.

Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd.

Bezoekers dienen hieraan hun medewerking te verlenen.

Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie altijd gewaarschuwd.

Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen.

Het is in Dans Domein Drenth niet toegestaan om vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s)

Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie.

Dieren mogen niet naar binnen m.u.v. geleidehonden.

In de danszalen mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.

Deelname aan trainingen en lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Dans Domein Drenth is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het gebouw.

Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Dans Domein Drenth.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist of zijn/haar verantwoordelijke aan Dans Domein Drenth zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 1500,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Dans Domein Drenth om verdere schade te vorderen.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Cameratoezicht
In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn bij alle toegangen tot het gebouw en op verschillende plaatsen in het gebouw camera’s zichtbaar opgesteld. Vanuit een centraal punt wordt controle uitgeoefend. Via een aantal van deze camera’s worden beelden vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.
De inzet van cameratoezicht heeft zowel een preventief als een opsporingsondersteunend karakter. De opnamen kunnen gebruikt worden bij de opsporing als strafbare feiten worden geconstateerd.
Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met de wet.